Entries by

CHA MẸ CÓ QUYỀN KÝ KẾT VĂN BẢN KHAI NHẬN THỪA KẾ, THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ CHO CON DƯỚI 18 TUỔI HAY KHÔNG.

Theo quy định pháp luật hiện hành, thì người từ đủ 15 tuổi đến dưới mười tám tuổi không có quyền tự mình xác lập các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, mà phải có người đại diện theo pháp luật thực hiện thay. Cụ thể, khoản 4 Điều 21 Bộ […]