Tham gia bảo hiểm là trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Vậy nên việc công ty nợ bảo hiểm của người lao động đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Về việc công ty nợ bảo hiểm thì người lao động có được hưởng chế độ thai sản không?

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động có thể tham gia BHXH với hai hình thức là: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong hai loại bảo hiểm này, BHXH bắt buộc là loại hình Bảo hiểm xã hội có tính chất bắt buộc áp dụng đối với một số tượng là người lao động và người sử dụng lao động. Tham gia BHXH bắt buộc, người lao động khi đạt đủ điều kiện sẽ nhận được những quyền lợi bao gồm: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Chế độ bảo hiểm thai sản được quy định tại luật BHXH là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc; gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai; và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Để được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm, người lao động cần đáp ứng những quy định tại Khoản 1, 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản: 

+ Lao động nữ sinh con.

+ Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ theo quy định trên, người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh. 

Thêm vào đó, Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định:

“Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”

Theo đó, khi công ty nợ tiền bảo hiểm mà chưa thể đóng đủ khi giải quyết chế độ cho người lao động thì sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Việc nợ bảo hiểm là lỗi của đơn vị sử dụng lao động, do vậy người lao động đã đáp ứng đủ những điều kiện kể trên thì có quyền yêu cầu công ty giải quyết chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Nguồn:baohiemxahoidientu.vn

0/5 (0 Reviews)