Câu hỏi tình huống: Tôi kết hôn với chồng là người Nước ngoài tại Úc. Sau chúng tôi đã ly hôn tại Úc và tôi đã về Việt Nam sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh (nơi tôi có hộ khẩu thường trú trước đây).
Nay tôi muốn làm thủ tục đăng ký kết hôn với một người cùng nơi cư trú, khi liên hệ với ubnd phừơng thì được hướng dẫn phải làm thủ tục ghi chú ly hôn thì mới được đăng ký kết hôn. Xin hỏi, thủ tục ghi chú ly hôn gồm những giấy tờ gì? Tôi phải đến đâu để được giải quyết?
Trả lời:
Việc kết hôn và ly hôn của bạn tại Úc là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, nên ngoài việc phải tuân thủ theo quy định pháp luật của nước Úc khi kết hôn và ly hôn thì cần phải tuân thủ quy định pháp luật của nước mà họ mang quốc tịch.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân Việt Nam sau khi đăng ký kết hôn, ly hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì phải làm thủ tục ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.
Sau khi xem xét đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mới được công nhận việc kết hôn, ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. Khi đó, việc kết hôn, ly hôn của người Việt Nam tại nước ngoài mới có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam.
Như vậy, để được kết hôn lần hai, thì phải hoàn tất thủ tục ghi chú ly hôn.
Về hồ sơ ghi chú kết hôn được quy định tại Điều 35 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:
“Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn
1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây:
a) Tờ khai theo mẫu quy định;
b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.
2. Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Về hồ sơ ghi chú ly hôn được quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:
“Điều 39. Thủ tục ghi chú ly hôn
1. Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau đây:
a) Tờ khai theo mẫu quy định;
b) Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật.”
Về thẩm quyền ghi chú kết hôn được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Hộ tịch, cụ thể như sau:
“1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.”
Về thẩm quyền ghi chú ly hôn được quy định tại Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:
“Thẩm quyền ghi chú ly hôn được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.
Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.
Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.
Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.
2. Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.
3. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.”
UBND quận nơi đang cư trú là cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn cho bạn.

0/5 (0 Reviews)