spot_img

TẠM DỪNG KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Must read

1. Tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn:
1.1. Mẫu biểu và thời hạn:
a. Hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh:
Hộ, cá nhân kinh doanh khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn phải có thông báo bằng văn bản (mẫu Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và đầu tư) gửi cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ít nhất 03(ba) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.
b. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh:
Hộ, cá nhân kinh doanh khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn phải có thông báo bằng văn bản mẫu số 23/ĐK-TCT (ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính) gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.
Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm đối với 01 lần đăng ký.
Nguồn:tanbinh.hochiminh.vn

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article