spot_img

KHI NÀO ĐƯỢC KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH, HÀNH VI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ? THỜI HIỆU KHIẾU NẠI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ BAO LÂU?

Must read

1. Khi nào được quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự?
Căn cứ vào Điều 499 BLTTDS 2015 quy định quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại như sau:
“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nếu có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nếu có khiếu nại, kiến nghị thì không giải quyết theo quy định của Chương này mà được giải quyết theo quy định của các chương tương ứng của Bộ luật này”.
Theo quy định trên, trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình có thể tiến hành khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng dân sự đó.
2. Thời hiệu khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự là bao nhiêu lâu?
Căn cứ vào Điều 502 BLTTDS 2015 quy định như sau: “Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”.
Như vậy, thời hiệu khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự là 15 ngày kể từ khi người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự mà người đó cho là có vi phạm pháp luật.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article