spot_img

ĐƠN KHỞI KIỆN KHÔNG ĐỦ CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU CÓ BỊ TÒA ÁN TRẢ LẠI ĐƠN KHÔNG?

Must read

Căn cứ theo Điều 193 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện cụ thể như sau:
“Điều 193. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện
1. Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện.
2. Trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán tiếp tục việc thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.”
Như vậy, trong trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định thì Thẩm phán sẽ yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung cho đủ các nội dung yêu cầu chứ không trả lại đơn khởi kiện. Tuy nhiên, nếu đã có thông báo sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì thẩm phán sẽ trả lại đơn khởi kiện.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article