spot_img

THỜI ĐIỂM TỪ CHỐI THỪA KẾ

Must read

Khoản 3 Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về từ chối nhận di sản như sau:

Từ chối nhận di sản
1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.
Như vậy, điều kiện từ chối nhận di sản là phải thực hiện trước thời điểm phân chia di sản và việc từ chối nhận di sản thừa kế không nhằm mục đích trốn tránh nghĩa thực hiện nghĩa vụ tài sản.
Việc từ chối nhận di sản thừa kế phải bắt buộc phải thể hiện bằng văn bản và gửi đến các đồng thừa kế, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản.
Luật không quy định văn bản từ chối nhận thừa kế bắt buộc công chứng hoặc chứng nhận, nhưng thường các văn bản này người từ chối hoặc các đồng thừa kế còn lại luôn yêu cầu công chứng để xác thực được chữ ký của người ký.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article